Big Data analyse

Datasikkerhed

Sikker og retmæssig databehandling

Et fundamentalt og prioriteret fokusområde på tværs af organisationen

Der er strenge regler og krav om behandling og analyse af offentlige myndigheders følsomme persondata. Mange af Dataproces’ løsninger kræver adgang til og behandling af disse data. I samarbejdet med Dataproces kan kommuner og andre offentlige myndigheder være forvissede om, at Dataproces lever op til kravene om en sikker og retmæssig databehandling som fastsat i persondataforordningen med der til knyttet særskilt dansk regelgrundlag.

En ufravigelig førsteprioritet

For Dataproces er datasikkerhed mere end et rent teknisk anliggende. Det er et fundamentalt og prioriteret fokusområde på tværs at organisationen. Herved sikres et kontinuerligt højt sikkerhedsniveau, såvel juridisk som teknisk, ved Dataproces’ udvikling, implementering og leverance af diverse kommunale analyser, løsninger og ydelser.

GDPR og Databehandlerinstruks

Som databehandler er Dataproces underlagt myndighedens databehandlerinstruks, i tråd med Persondataforordningen; GDPR (EU's General Data Protection Regulation). Det betyder, at Dataproces træffer alle fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, så oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med regelsættene, der regulerer den pågældende databehandling.

Privacy impact assessment

I forbindelse med indgåelse af samarbejde med Dataproces vil den offentlige myndighed i forhold til flere typer projekter være forpligtet til at foretage et privacy impact assessment for at sikre, at den planlagte databehandling ikke indebærer unødige risici. Dataproces bistår gerne konsultativt i denne fase.

Databehandlingsfortegnelse

Såvel dataansvarlig (myndigheden) som databehandler (Dataproces) er forpligtet til at etablere og vedligeholde fortegnelser over de databehandlinger, der foretages.