Sommer Nyhedsbrev

Kommunal moms og ejerforholdskode 4

Hvornår kan en udgift registreres med ejerforholdskode 4?

Fredag d. 12. maj 2023

Ejerforholdskode 4 et af de begreber inden for kommunal moms som ofte giver anledning til udfordringer – og konsekvensen er typisk, at kommunerne ikke opnår korrekt og fyldestgørende momsrefusion. Når udgifter konteres, skal der angives en ejerforholdskode, som bestemmes af kreditoren. Ejerforholdskode 4 anvendes til private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, men det er ikke altid lige til at vurdere. Her i artiklen ser vi nærmere på, hvornår en udgift kan registreres med ejerforholdskode 4.

Positivlisten og korrekt kontering

Inden for kommunal moms er der vedtaget en række regler, der giver kommunerne adgang til at opnå momsrefusion for visse udgifter. Reglerne om momsrefusion er indført for at sikre konkurrencemæssig ligestilling mellem private ydelser på den ene side og kommunal/regional egenproduktion på den anden side.

Reglerne findes i bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner og regioner, som løbende ændres og tilpasses. Reglerne spiller tæt sammen med Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede kontoplan. I momsrefusionsordningen findes den såkaldte ”positivliste”, som er en liste over udgifter, der kan opnås momsrefusion for, selvom der ikke er moms på fakturaen. Positivlisten indeholder alle de tilfælde, hvor kommunerne kan ”løfte moms”. Forudsætningen er blot, at udgifterne konteres på den rigtige artskonto og funktion. I visse tilfælde derudover gælder det kun udgifter konteret på bestemte grupperinger eller hvis ejerforholdskoden er 4.

Positivlisten er en tabel over alle artskonti og funktioner, der giver adgang til momsrefusion – og med en angivelse af med hvilken takst. Flere af emnerne på positivlisten har en fodnote, og i fodnoten kan det eksempelvis fremgå, at momsrefusion kun kan ske, hvis udgiften kan registreres med ejerforholdskode 4. Eksempelvis ses det, at artskonto 4.0 i kombination med funktion 3.22.08 har anført note 1). Note 1 lyder:

Gælder kun ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selvejende institutioner m.v. uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud og som derfor registreres med ejerforholdskode 4 private.En del af forklaringen af ejerforholdskode 4 findes dermed allerede i selve fodnoten, og som det kan ses består vurderingen, om en udgift kan konteres med ejerforholdskode 4, af flere elementerne. Dels nogle mere objektive kriterier og en mere subjektiv vurdering.

De objektive kriterier

De objektive kriterier indebærer først og fremmest, at der skal være tale om ikke-momsbelagte tjenesteydelser. Dette kan oftest udledes af det simple forhold, at der ikke er moms på fakturaen, men det er naturligvis den underliggende momslovgivning, der er afgørende for, om en tjenesteydelse er momsbelagt eller ej. Hvis tjenesteydelsen er momsbelagt, kan den ikke konteres med ejerforholdskode 4. Hvis den omvendt er momsfri, kan den potentielt være ejerforholdskode 4 – hvis alle de følgende betingelser også er opfyldt.

Dernæst skal der være tale om en privat leverandør eller en selvejende institution. Det er her nødvendigt, at se nærmere på, hvem leverandøren (kreditor) er, og hvem der eventuelt måtte være leverandørens ejer – f.eks. i CVR-registret. Hvis fakturaen stammer fra en anden kommune, en region eller en statslig enhed, kan den ikke registreres med ejerforholdskode 4. Hvis der i leverandørens ejerkreds indgår en kommune (et såkaldt § 60-selskab), kan der heller ikke være tale om ejerforholdskode 4.

Hvis udgiften ikke er blevet udelukket af ovenstående frasortering, er det dernæst nødvendigt at afgøre, om leverandøren er omfattet af en driftsoverenskomstaftale.

En driftsoverenskomstaftale er en aftale, som en leverandør kan indgå med en kommune eller en region. Driftsoverenskomstaftalen medfører, at kommunen eller regionen har betydelig indflydelse på institutionens drift, og institutionen indgår i kommunen eller regionens regnskab. Derfor sidestilles institutionen med en kommunal eller regional institution – og af den grund kan udgifter til leverandøren ikke konteres med ejerforholdskode 4.

Der findes ikke nogen offentlig tilgængelig liste over, hvilke institutioner, der har indgået driftsoverenskomstaftaler. Det er typisk muligt at undersøge nærmere via institutionernes hjemmesider, regnskaber eller andet. Læs hvordan Dataproces griber opgaven an længere nede.

Alternativ til kommunale eller regionale tilbud – den subjektive vurdering

Hvis leverandøren heller ikke er omfattet af en driftsoverenskomstaftale, mangler der sidst – men ikke mindst – en mere subjektiv vurdering af, om ydelsen er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud.

Det skal her vurderes, om den ydelse, som leverandøren har leveret, er i konkurrence med kommuners eller regioners egen produktion. Der skal ikke vurderes om kommuner rent teoretisk kunne tilbyde ydelsen, men i stedet om det rent faktisk sker. Det behøver ikke at ske i samme kommune. Området er løbende under udvikling, da kommunerne typisk over tid har udvidet sit tilbudsområde.

Ydelser som befordring, psykolog, supervision, ophold på bosteder, skoler, dagtilbud, fysioterapi, mv., er alt sammen ydelser, der er alternativer til kommunale tilbud og som derfor konteres med ejerforholdskode 4.

På den anden side står ydelser som konsulentydelser, parkering, afgifter, gebyrer, fly, tog, post, diæter, kost, lommepenge, mv., som ikke er alternativer til kommunale tilbud og som derfor ikke konteres med ejerforholdskode 4.

Indenrigs- og Boligministeriet har løbende udsendt udtalelser, der kan hjælpe til vurderingen.

Særligt vedrørende funktion 5.68.90
I tillæg til alle kriterierne for anvendelse af ejerforholdskode 4, gælder der specifikt for funktion 5.68.90 det ekstra kriterie, at leverandøren ikke må være omfattet af en momskompensationsordning.


Der findes en række undtagelser til ovenstående. Nogle findes beskrevet i noterne til positivlisten mens de fleste fremgår af Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede kontoplan.

Hjælp til ejerforholdskode 4

Dataproces har udviklet et værktøj kaldet MARS Moms, som kan foretage ovenstående vurdering af ejerforholdskode 4 automatisk og derigennem berigtige kommunernes momsregnskab. På den måde kan kommunerne selv uden den store know-how sikre sig korrekt og fyldestgørende momsrefusion.
Værktøjet kan også bruges til at se om, et en institution har indgået en driftsoverenskomstaftale med en kommune, idet Dataproces løbende modtager viden herom på tværs af alle landets kommuner og regioner.

Kontakt Kristina Koed på KK@dataproces.dk eller 4121 0503, hvis du har spørgsmål eller gerne vide mere om, hvordan MARS Moms kan hjælpe din kommune med håndtering af moms.