MARC Landskabsbillede

MARC Ydelseskontrol

En effektiv løsning med stort økonomisk potentiale

I bestræbelserne på at optimere ressourcer og økonomi har kommuner længe søgt efter løsninger, der kan hjælpe med at identificere områder, hvor besparelser kan opnås uden at gå på kompromis med den service, der ydes til borgerne. En sådan løsning har vist sig i form af MARC Ydelseskontrol, der har potentialet til at frigive betydelige midler for kommuner med fleksjobbere, der arbejder over 20 timer om ugen i gennemsnit. Dette da Ankestyrelsen i flere afgørelser har gjort det klart, at man ved over 20 timer om ugen betragtes som selvforsørgende.

Ved hjælp af MARC Ydelseskontrol er det muligt at identificere sager, hvor fleksjobbere der i en længere periode har arbejde 20 timer eller flere om ugen. Dette åbner op for en interessant økonomisk mulighed for kommunen, da det resulterer i frigivelse af 85.000 kr. af kommunens egenbetaling i disse tilfælde.

For at illustrere det økonomiske potentiale, der kan opnås gennem MARC Ydelseskontrol, vil følgende eksempel tage udgangspunkt i en gennemsnitskommune med ca. 950 flekslønssager. Resultaterne hos vores pilotkommuner viser, at der er omkring 60-90 sager, der er interessante og potentielt kan køres en sag på. Ved at være konservative i vurderingen estimeres det, at der efter en faglig vurdering vil være omkring 23 sager tilbage, der kan udnytte denne mulighed og dermed frigive de 85.000 kr. vedrørende kommunens egenbetaling.

Hvis vi tager udgangspunkt i dette konservative estimat, vil kommunen have et økonomisk potentiale på 23 sager ganget med 85.000 kr., svarende til ca. 2.000.000 kr. Dette beløb kan være med til at frigøre betydelige midler, som kommunen kan anvende til at forbedre andre områder eller tilbyde yderligere støtte og service til borgerne.

Se hvor meget din kommune kan spare med MARC Ydelseskontrol

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA
Anm.: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Indberetninger fra Kerteminde kommune vedr. fleksjob i 2007 og 2008 er mangelfulde. Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. Fleksjob efter ny ordning angiver fleksjob der er påbegyndt efter 1. januar 2013 som følge af aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob, mens fleksjob efter gl. ordning angiver fleksjob der er påbegyndt før.
Udover det økonomiske potentiale der ligger i løsningen, bidrager MARC Ydelseskontrol også i forbindelse med en anden vigtig opgave, nemlig TemaRevision, som nu har fokus på progression i fleksjob. Det er vigtigt at bemærke, at MARC Ydelseskontrol ikke blot handler om økonomi, men også om at skabe bedre muligheder for at følge progression hos fleksjobbere. Ved at give dem mulighed for at arbejde mere og øge deres timetal, kan de opnå en større grad af økonomisk selvstændighed og trivsel. Dette kan have positive effekter både for den enkelte borger og samfundet som helhed.

MARC Ydelseskontrol er et eksempel på, hvordan teknologi og dataanalyse kan bidrage til at identificere muligheder for økonomiske besparelser og forbedringer inden for den offentlige sektor. Ved at udnytte innovative løsninger som denne kan kommuner skabe en mere effektiv og bæredygtig drift, samtidig med at de tilbyder en bedre service til borgerne.

I denne artikel kan du læse en opsummering af Ankestyrelsens principafgørelser.

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA