Dataproces udligningsteam

Udligningstema:

Dataproces’ Udligningsteam

Hvad laver de egentligt? Og hvordan påvirker den aktuelle reformdebat teamets arbejde?

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem for 2019 har en samlet volumen på 358 mia. kr., svarende til kommunernes samlede udgiftsbehov. Baseret på kommunernes demografiske og socioøkonomiske karakteristika fordeles disse udgifter kommunerne imellem. Der er med andre ord tale om et vigtigt, men også stort og komplekst system.

Fra Dataproces’ start tilbage i 2011 har analyser af det kommunale tilskuds- og udligningssystem udgjort en væsentlig del af virksomhedens portefølje – og der er siden opbygget betydelig viden og erfaring i form af unikke beregnings- og analysemodeller, der kan hjælpe kommuner med at forstå og gennemskue systemet. Denne viden og erfaring er i dag forankret hos et selvstændigt team, kaldet Udligningsteamet.

I de seneste år er der kommet stadig større fokus på det kommunale tilskuds- og udligningssystem og der pågår aktuelt en til tider heftig debat omkring dets indretning og en eventuel reform heraf. Denne debat mærkes hos Udligningsteamet, der i takt hermed oplever en stigende efterspørgsel på særligt rådgivning, undervisning og specialanalyser. Herunder konsekvensberegninger på reform-udspil, der følger i kølvandet på den politiske debat.

”Udligning er nok det kommunaløkonomiske område, hvor vi har oplevet den største ændring igennem virksomhedens levetid. Det gælder både ude hos kommunerne og i mediernes fokus – og det har i den grad påvirket de typer af opgaver og problemstillinger, vi i samme forbindelse bliver bedt om at hjælpe med at løse. For 6-7 år siden beskæftigede vi – og kommunerne – os hovedsageligt med datavalidering. I dag handler det i ligeså høj grad om at levere viden og kompetencer, der understøtter den enkelte kommunes egen forståelse og indsigt, med henblik på at kvalitetssikre en videre beslutningsproces. Eksempelvis i forhold til valget af budgetteringsform eller mere strategisk, når der skal tages stilling til kommunes stemme og eventuelle allianceposition,” udtaler salgschef Mie Pedersen.

Det tager tid at lære og forstå det kommunale tilskuds- og udligningssystem, og i Dataproces er den stigende efterspørgsel således imødekommet gennem en kombination af nyansættelser samt en massiv investering i videreudvikling af virksomhedens unikke analysemodeller. Både målt på regnekraft og præcision, hvad angår såvel de enkelte kriterier, som det forudsatte datagrundlag og systemets iboende dynamikker.

Således er Dataproces’ Udligningsteam i dag i stand til at bistå op mod en tredjedel af landets kommuner med en eller flere typer af rådgivning og sparring. Samarbejdet er typisk målrettet den enkelte kommunes unikke situation og udligningsmæssige status, men det kan også være forankret hos en gruppe af kommuner.

”Ingen kommuner er ens – men har man de samme typer af spørgsmål eller udfordringer, så kan det bestemt være en god idé, at gennemføre en undersøgelse i tæt samarbejde med andre kommuner. Det kan ofte betyde, at det bliver muligt at gennemføre større analyser. Dels kan det understøtte udviklingen af et fagligt miljø eller netværk, de deltagende kommuner imellem,” siger Mie Pedersen.

Og det var netop et tværkommunalt initiativ, i form af 18 kommuners samlede protest mod ministeriets håndtering af én identificeret og erkendt systemfejl, der i januar foranledigede en invitation af Dataproces’ Udligningsteam til høring i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget. Høringen satte spot på uhensigtsmæssigheden af måden hvorpå udlændinges uddannelsesmæssige baggrund siden 2007 er blevet registreret og kompenseret i udligningssystemet, i kraft af indslag fra både borgmestre, folketingspolitikere og fagfolk - herunder Dataproces, ved politolog Kasper Lund Nødgaard.

Se hele høringen på Folketingets hjemmeside:

Her kan du også finde yderligere information om den rejste problemstilling.

Er der områder eller temaer inden for det kommunale tilskud- og udligningssystem, som du ønsker klarlagt eller undersøgt? Kontakt Dataproces og få en uforpligtende snak med vores Udligningsteam. Her designes og udføres alle konsulentydelser altid med afsæt i den enkelte kommunes krav og ønsker - og de leveres med henblik på videns- og kompetencedeling.