business_analysis

Bliv klar til den nye prognose for tilskud og udligning

Om lidt kommer Statistikbankens næste befolkningsfremskrivning, men hvilken betydning har det for fordelingen af tilskud og udligning frem mod 2030?

Tirsdag d. 11. maj 2021

Slutningen af maj måned medfører ikke blot afslutningen af foråret og begyndelsen af sommerperioden. Det igangsætter også for alvor det kommunale budgetlægningsarbejde frem mod den endelige vedtagelse i starten af efteråret.

Her målrettes fokus mod konkrete målinger af henholdsvis indtægts- og udgiftssiden ude i landets kommuner, og et af de centrale datamæssige grundlag er Danmarks Statistiks opdatering af den årlige befolkningsfremskrivning, der udkommer i slutningen af maj.

Centrale fokusområder

Med afsæt i befolkningsfremskrivningen bliver hver enkelt kommunens befolkningsgrundlag – i Indenrigs- og Boligministeriets kommende udgivelse af det statsgaranterede grundlag – præciseret. Dette danner grundlaget for opgørelsen og fordelingen af 67 pct. af de forskelle, som landets 98 kommuner oplever i udgiftspresset. Det er derfor af afgørende betydning for det udgiftsbehov og følgelig udligning, som kommunen kan forvente at blive kompenseret for i 2022.

Også udviklingen i overslagsårene bliver central. For hvordan forventes udviklingspresset at forløbe i de kommende fire år afhængig af til- og fraflytningsgrader, dødelighed, fødselsrate m.v.? Hvordan ser befolkningsfremskrivningen ud set i forhold til de igangværende befolkningsrelaterede projekter, som kommunen har igangsat – og kan effekten heraf ses og måles i regi af det forventede statsgaranterede grundlag? Eller italesættes behovet for igangsættelse af en dybdegående analyse vedrørende valget mellem selvbudgettering og statsgarantien allerede nu?

Det er nogle af de spørgsmål, der med afsæt i udgivelsen af befolkningsfremskrivningen den 20. maj begynder at blive drøftet ude i kommunernes centrale økonomiafdelinger.

Bliv forberedt gennem nyt kursus

Som følge af udgivelsen af den opdaterede befolkningsfremskrivning og de kommende kommunaløkonomiske begivenheder i juni og juli måned, udbyder Dataproces i den sammenhæng 3x2 timers kursusgange med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose, Økonomiaftalen for 2022 og Statsgarantien for 2022.

Her sætter den første kursusgang fokus på henholdsvis befolkningsfremskrivningens betydning for udligningen af udgiftsbehovet såvel som skatteindtægterne og fordelingen af bloktilskuddet kommunerne imellem frem mod 2030 – set i forhold til det udgangspunkt, den seneste befolkningsfremskrivning fra maj 2020 italesatte.

Derudover kan du også blive klogere på, hvilke trends og tendenser der kan ses samt hvilken betydning de vil have for udligningssystemets omfordelende effekt. Der sættes også fokus på, hvordan befolkningsfremskrivningen er opgjort og hvor store dele af udligningssystemet, der påvirkes af denne. Dette er blot nogle af de ting, der vil blive gennemgået i det første kursus i rækken.

Hvis du vil vide mere om vores kursus eller ønsker at tilmelde dig, kan du læse mere i nedenstående link.