Jura lovforslag landskab

Ny lovændring om mellemkommunal refusion for førtidspension på vej

Onsdag d. 11. oktober 2023

Den 1. januar 2024 forventes den længe ventede afklaring vedrørende mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet at være gældende. Lovforslaget har netop været sendt i høring og afventer nu endelig vedtagelse. I følgende artikel har vores jurist Esben Høier Schmidt beskrevet de udfordringer, problematikker og eventuelle løsninger som lovforslaget indeholder.
Lyder dette interessant? Så læs endelig videre.

Hvad er problemet?

Indtil for ganske nylig har der især været 3 gennemgående problemer for den kommunale sagsbehandling med hensyn til refusionsreglerne.

 1. Hvilken refusionsregel har forrang? I situationer, hvor både 6-årsreglen og institutionsreglen efter deres ordlyd har været gældende i samme tidsrum i forhold til finansieringen af en førtidspension, har det været problematisk at finde ud af, hvilken af de 2 regler, der har haft forrang, og som der således har skullet betales efter.
  Altså, var det den bevilgende eller den anbringende kommune, der skal betale? (i situationer, hvor det ikke er den samme kommune).

 2. Efter Ankestyrelsens praksisændring i 2019 ophører institutionsreglen med at gælde for førtidspensioner, som har været omfattet af en 6-årsregel, der er udløbet. Denne regelfortolkning ligger helt uden for forudsætningerne for alle de IT-systemer, som har håndteret finansieringsreglerne på førtidspensionsområdet.

 3. Udskydelsesreglen med hensyn til 6-årsreglen har på nogle punkter været håndteret forskelligt i IT-systemerne i forhold til den måde, Ankestyrelsen har fortolket reglerne.
  Desuden har udskydelsesreglen medført behov for ophobning af persondata i en uforholdsmæssigt lang periode, hvilket det i forhold til de persondataretlige regler har skabt udfordringer for IT-systemerne at håndtere.

I en periode efter Ankestyrelsens praksisændring i 2019 har det også været et problem, at pensioner tilkendt 01.07.2014 eller senere ikke var omfattet af institutionsreglen, hvilket ikke var i overensstemmelse med lovgivers intentioner på området. Dette problem er dog blevet redresseret med tilbagevirkende kraft ved en lovændring i 2020 (lov nr. 2190 af 29/12/2020.).

Hvordan bliver problemet løst?

Det lovforslag, der har været i høring, løser de 3 ovenfor nævnte problemstillinger på følgende måde:

 1. Når en førtidspensionist i mellemkommunal henseende er omfattet af en situation, hvor institutionsreglen finder anvendelse, skal der efter udkastet til lovforslag altid ske finansiering efter denne regel.
  Er førtidspensionisten ikke omfattet af institutionsreglen, vil der kunne ske finansiering efter 6-årsreglen, hvis denne ikke er udløbet på det pågældende tidspunkt. Institutionsreglen har med andre ord altid forrang.

 2. Med den nye formulering af forrangsreglen sikres det, at institutionsreglen altid vil have gyldighed, når betingelserne herfor er opfyldt. Det forhold, at der har været en udløbet 6-årsregel tilknyttet borgerens pension, vil således ikke kunne medføre institutionsreglens bortfald.

 3. Udskydelsesreglen for så vidt angår 6-årsreglen ophæves. Fremover vil det således kun kunne være relevant med finansiering efter 6-årsreglen i perioden, der ligger 6 år efter det tidspunkt, hvor pensionisten (første gang) fraflytter den kommune, der har bevilget pensionen.


Hvornår bliver problemet løst?

Ifølge lovudkastet skal lovændringen træde i kraft pr. 01.01.2024. Der indføres dog en overgangsfase med 3 års tilbagevirkende kraft for så vidt angår de ovennævnte problemstillinger, hvilket gør det kritisk at have fokus på oprydning i igangværende sager, da der i visse sager allerede nu og i andre sager fra d. 01.01.2024 løbende vil indtræde forældelse for krav. I forhold til ovenstående problemstillinger får det følgende betydning:

 1. Forrangsreglen for institutionsreglen vil få 3 års tilbagevirkende kraft fra 01.01.2024. Det vil sige, at indtil 01.01.2021 havde 6-årsreglen i en lang række tilfælde forrang.
  I de tilfælde, hvor den anbringende kommune har finansieret borgerens førtidspension i det relevante IT-system eller ved direkte betalinger til opholdskommunen, kan et sådant krav kræves betalt af den bevilgende kommune, hvis 6-årsreglen løb på det pågældende tidspunkt. Der påløber lige nu 3 års forældelse på sådanne krav, og der vil indtil 01.01.2024 være et meget kort vindue for fremsættelse af de dele af et sådant krav, som endnu ikke er forældet.
  For så vidt angår tiden efter 01.01.2021 vil de bevillingskommuner, der igennem IT-systemer eller ved direkte betalinger har finansieret borgerens førtidspension, kunne videresende dette krav til den anbringende kommune. For så vidt angår den finansiering, der har fundet sted umiddelbart efter 01.01.2021 og frem, vil der begynde at indtræde successiv forældelse fra og med 01.01.2024.

 2. Ankestyrelsens praksis med, at en ”udløbet 6-årsregel kunne fjerne institutionsreglen”, bliver ændret fra og med 01.01.2021, således at institutionsreglen i sådanne situationer også gælder (og har forrang, jfr. ovenstående) i perioden herefter.
  Hvis man som anbringende kommune har haft udgifter i det relevante IT-system eller ved direkte betalinger til opholdskommunen i perioden indtil 01.01.2021, men pensionen har haft en udløbet 6-årsregel, kan et sådant krav kræves betalt af opholdskommunen.
  Der påløber lige nu 3 års forældelse på sådanne krav, og der vil indtil 01.01.2024 være et meget kort vindue for fremsættelse af de dele af et sådant krav, som endnu ikke er forældet.
  Har opholdskommunen omvendt efter 01.01.2024 haft finansieringen i en periode pga. den udløbede 6-årsregel, kan dette krav rejses mod den anbringende kommune. For så vidt angår den finansiering, der har fundet sted umiddelbart efter 01.01.2021 og frem, vil der begynde at indtræde successiv forældelse fra og med 01.01.2024.

 3. Udskydelsesreglen forsvinder i princippet med fuld tilbagevirkende kraft fra og med 01.01.2024. Det vil sige, at fra denne dato kan der ikke længere gælde nogen 6-årsregel i sager, hvor pensionen er tilkendt 01.02.2015 eller før (gammel 6-årsregel).
  Dette skyldes, at den gamle 6-årsregel løber fra tilkendelsestidspunktet. Eftersom tilkendelsestidspunktet i disse sager ligger mere end 6 år tilbage, og udskydelsesreglen forsvinder med tilbagevirkende kraft, vil der ikke fra og med 01.01.2024 være nogen gyldig 6-årsregel for disse pensioner.

  For så vidt angår pensioner tilkendt 02.02.2015 eller senere (ny 6-årsregel), løber 6-årsreglen fra det tidspunkt, hvor borgeren er fraflyttet tilkendelseskommunen. Der vil således sagtens kunne være en periode af 6-årsreglen tilbage for så vidt angår disse pensioner, men der skal fra 01.01.2024 ses bort fra al tidligere udskydelse af 6-årsreglen.
  For perioden indtil 01.01.2024 gælder udskydelsesreglen efter både den nye og den gamle 6-årsregel fortsat og skal håndteres efter de hidtil gældende udskydelsesregler. Eftersom krav vedrørende perioden op til 01.01.2024 principielt kan fremsættes indtil 01.01.2027, vil det fortsat frem til denne dato være relevant at undersøge, om der er sket udskydelse efter de hidtil gældende udskydelsesregler for så vidt angår krav, der vedrører perioden op til 01.01.2024.

  De ovennævnte forrangsregler for institutionsreglen gælder dog som nævnt for perioden fra 01.01.2021 og frem. Selvom der efter dette tidspunkt findes en udskudt 6-årsregel, har finansiering efter institutionsreglen altså forrang frem for 6-årsreglen i dette tidsrum.


Hvad skal I være opmærksom på?

De kommende regelændringer medfører meget snævre tidsrammer i forhold til at fremsætte krav indenfor den almindelige 3-årsforældelsesfrist.

Dataproces har udviklet software og processer til at fremfinde de relevante sager, der er omfattet af overgangsreglerne, og vi stiller meget gerne vores ekspertise til rådighed for jer.

I Dataproces bruger vi platformen MARS Førtidspension til at udarbejde analyser for kommunerne omkring mellemkommunal refusion. Denne løsning benyttes i dag af 30 af landets kommuner og den holdes løbende opdateret efter gældende lovgivning.


Læs mere om MARS platformen og vores dataanalyser nedenfor:


Læs mere om platformen MARS her

Læs mere om vores dataanalyser her


Vil du høre mere om vores løsninger, så kontakt afdelingschef Kristina Koed på 41 21 05 03 eller KK@dataproces.dk