Jura lovforslag landskab

Så kom lovforslaget i høring vedrørende mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet

Få styr på de fire opmærksomhedspunkter i overgangsreglerne

Tirsdag d. 12. september 2023

Efter flere års ventetid og uklarhed lader det endelig til at kommer en afklaring vedrørende de problematikker, der her hersket vedrørende mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet siden 2019. I fredags blev lovforslaget således sendt i høring med forventet Ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2024.

Grundlæggende set vil lovforslaget ifølge jurist Esben Høier Schmidt lette arbejdsbyrden for den kommunale sagsbehandler på området og lukke en lang række huller der i dag danner mulighed for fejlfortolkning af lovgivningen.

Helt konkret vil forslaget fjerne problemet med, at institutionsreglen kan forsvinde, når 6-årsreglen er opbrugt. I dag giver dette et problem for institutionstunge kommuner, som efter nugældende praksis ender med at hænge på den fulde regning for førtidspension til de anbragte borgere.

Men en sådan ændring af nugældende praksis kommer ikke uden en ”pris” for det fremadrettede arbejde. Fremadrettet betyder dette, at:

  • Institutionsreglen altid har forrang fremfor 6-årsreglen

  • 6-årsreglen aldrig kan udskydes.Dertil kommer, at lovforslaget indeholder en række overgangsregler med indbyrdes forrang, som kan være vanskelige at håndtere. Som lovforslaget er fremlagt ser det ud til at medføre fire opmærksomhedspunkter, som sagsbehandlerne rundt om i landets kommuner bør være opmærksomme på og som kræver hurtig indgriben hvis man vil stille egen kommune bedst muligt set fra et økonomisk synspunkt.

For at blive klogere på de fire forskellige opmærksomhedspunkter og hvilken betydning det har for de enkelte kommuner afholder Esben derfor et webinar fredag den 15. september. Her vil han blandt andet komme ind på følgende opmærksomhedspunkt, hvor det er afgørende at den enkelte kommune handler hurtigt for at sikre korrekt hjemtagning af mellemkommunal refusion:

  1. De nye regler har kun 3 års tilbagevirkende kraft fra 31.12.2023

  2. De nye regler bevirker, at institutionskommuner, som allerede har imødekommet tilbagesøgningskrav, på ny kan kræve betaling for disse

  3. De nye regler betyder, at en kommune, som i løbet af disse år har betalt efter 6-årsreglen kan videresende kravet til den anbringende kommune

  4. I tilfælde, hvor ingen af de ovennævnte overgangsregler fører til et andet resultat, vedbliver udskydelsen af en tidligere udskudt 6-årsregel med at have effekt frem til 21.12.2023.Eksempelvis betyder opmærksomhedspunkt 1, at såfremt det bliver til virkelighed, vil kommuner, som har undladt at betale efter Ankestyrelsens praksis fra 2019 have ”vundet” en række måneder, som de slipper for at betale for. Det betyder tillige, at der i de næste 4 måneder er et ”vindue”, hvori anbringende kommuner, som endnu ikke har rejst tilbagesøgningskrav efter Ankestyrelsens nugældende praksis, vil kunne rejse et sådant krav og dermed fortsat ”vinde” udgifterne for september-december 2020 (og endda tidligere, hvis udgiften for en sådan periode først er refunderet til institutionskommunen herefter) efter Ankestyrelsens nugældende praksis, inden vinduet lukker.


Betydningen af de enkelte ændringer, hvordan du som kommune skal agere for at sikre at I både har styr på den bagudrettede økonomi og fremadrettede praksis samt et indblik i hele lovgrundlaget kan du få på vores webinar den 15. september kl. 10-11. Webinaret er gratis for eksisterende brugere af vores løsninger på det mellemkommunale område og koster 995 kr. pr. person for interesserede, som ikke anvender disse løsninger i forvejen. Du kan tilmelde dig webinaret her.

Er du i tvivl om hvorvidt I har styr på overgangsreglerne og hvorvidt I går glip af mange mio. kr. i refusion som følge heraf i din kommune? Så kontakt Afdelingschef Kristina Koed på 41 21 05 03.